Osiedle Skrzetuskiego - domy marzeń
Sprzedaż już ruszyła! Zapraszamy do biura sprzedaży!

Klauzula informacyjna

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA ORAZ POUFNOŚCI PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „RODO”), informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzoną z Państwem komunikacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO1) jest „Ryńscy Development” sp. z o.o. z siedzibą w Markach, ul. Adama Mickiewicza 1B, 05-270 Marki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000960247, NIP: 1251211798. Dane kontaktowe: kontakt@osiedleskrzetuskiego.pl

2. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest adresat niniejszego e-maila, jak również ewentualnie inni pracownicy lub współpracownicy firmy „Ryńscy Development” sp. z o.o. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi „Ryńscy Development” sp. z o.o. zawarła umowę o świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych serwisów informatycznych.

3. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

– zawarcia i wykonania umowy z „Ryńscy Development” sp. z o.o., przedstawienia oferty – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy;

– komunikacji mailowej z administratorem – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do prowadzenia komunikacji mailowej;

– przesyłania informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;

– ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Sprzeciw należy zgłosić na adres mailowy wskazany w pkt 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją. 

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.